Archive for the ‘Blog’ Category

Czerwiec - 29 - 2016
Komentowanie nie jest możliwe

Zawody prawnicze uniwersalnie są uznane za zawody zaufania powszechnego. Bowiem czy to oskarżyciel, prawnik, radca, notariusz czy komornik, dysponują oni poufnymi informacjami na temat życia prywatnego, majątku lub sytuacji kontrahenta. Są oni przede wszystkim zobowiązani do zachowania tajemnicy, ochrony danych osobowych oraz słusznego zabezpieczenia dokumentacji. Każdy adwokat Gniezno zobligowany jest do zachowania poufności jednak także oraz szanowania zasad moralnych oraz etycznych w kontekście respektowania prawa. Z tego również powodu, dla każdego z ważniejszych zawodów prawniczych, powstały kodeksy etyki zawodowej. I tak zarówno sędziowie, prokuratorzy czy adwokaci są zobowiązani do działania z poszanowaniem kodeksu wypracowanego odrębnie dla każdej grupy. Praktykujący w  [ Read More ]