Jak skutecznie wpłynąć na poprawę sytuacji ekonomicznej firmy i uniknąć upadłości? PLUS Restrukturyzacje

Proces restrukturyzacji jest szczególnie ważny, gdy firma napotyka trudności finansowe i staje przed ryzykiem bankructwa. W takich sytuacjach restrukturyzacja może być kluczowym środkiem, pozwalającym uniknąć upadłości poprzez renegocjację warunków spłaty długów, czyli restrukturyzację zadłużenia. Działania te mają na celu przywrócenie stabilności finansowej i umożliwienie firmie kontynuacji działalności w dłuższej perspektywie. 

Czy sąd zawsze bierze udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych?

W procesie restrukturyzacji firma może wybrać różne formy postępowania, które mogą lub nie muszą wymagać udziału sądu, w zależności od specyfiki sytuacji. Istnieją zarówno formy pozasądowe, jak i te, które wymagają zaangażowania sądu.

Na przykład, postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) to forma restrukturyzacji, która toczy się praktycznie bez udziału sądu. Jednakże, jeśli firma wybierze postępowanie układowe lub sanacyjne, będzie to wymagało otwarcia postępowania przez sąd, który będzie nadzorował i zatwierdzał podjęte działania restrukturyzacyjne.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych — co warto wiedzieć?

Oto krótka charakterystyka wszystkich rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych:

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU): Jest to forma restrukturyzacji, w której firma próbuje osiągnąć porozumienie z wierzycielami z minimalnym udziałem sądu. PZU jest inicjowane poprzez podpisanie umowy z wybranym doradcą restrukturyzacyjnym i wyznaczenie dnia układowego. Po wystąpieniu z wnio­skiem o za­twier­dze­nie ukła­du sąd ba­da zgod­ność z pra­wem za­war­te­go porozumienia – dopiero na tym etapie jest on zaangażowany.

Postępowanie układowe: Proces układowy może być prowadzony wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością tylko wtedy, suma wierzytelności spornych przekracza 15%. Jest to warunek konieczny, który musi być spełniony, aby rozpocząć postępowanie układowe. W takiej sytuacji dłużnik może podjąć próbę negocjacji warunków spłaty swoich zobowiązań z wierzycielami poprzez przedstawienie propozycji układu, który musi być zatwierdzony przez sąd.

Przyspieszone postępowanie układowe: To szybsza forma postępowania układowego, która może być stosowana, gdy sporne długi nie stanowią więcej niż 15% wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Kończy się zawarciem porozumienia dłużnika z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli i zatwierdzeniem układu przez sąd.

Postępowanie sanacyjne: To najbardziej sformalizowana forma postępowania restrukturyzacyjnego, która ma na celu nie tylko zatwierdzenie układu z wierzycielami, ale także wprowadzenie działań naprawczych mających poprawić sytuację ekonomiczną firmy (tzw. działań sanacyjnych). Sąd wyznacza zarządcę majątku dłużnika, który m.in. obejmuje zarząd nad majątkiem dłużnika i sporządza plan restrukturyzacyjny.

Profesjonalny doradca restrukturyzacyjny – PLUS Restrukturyzacje

Ważne jest, aby firma w kryzysie skonsultowała się z profesjonalnym doradcą restrukturyzacyjnym, aby odpowiednio ocenić sytuację i wybrać najodpowiedniejszą formę postępowania, uwzględniając zarówno aspekty prawne, jak i biznesowe.

Wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego jest kluczowe z kilku powodów:

Doświadczenie i wiedza: Profesjonalny doradca restrukturyzacyjny ma specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie procesów restrukturyzacyjnych. Dzięki temu może skutecznie doradzać firmie w analizie sytuacji, identyfikacji problemów oraz opracowywaniu strategii działania.

Optymalizacja procesu restrukturyzacji: Doradca restrukturyzacyjny może pomóc firmie w efektywnym planowaniu i realizacji procesu restrukturyzacji. Dzięki swojemu doświadczeniu może wskazać najlepsze praktyki i rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb i warunków firmy.

Negocjacje z wierzycielami: W przypadku problemów finansowych doradca restrukturyzacyjny może być kluczowym wsparciem w negocjacjach z wierzycielami. Posiadając odpowiednie umiejętności negocjacyjne i znajomość prawa, może pomóc w uzyskaniu korzystnych warunków spłaty długów oraz zawarciu układu z wierzycielami.

Minimalizacja ryzyka i ochrona interesów: Doradca restrukturyzacyjny działa w interesie firmy, dbając o minimalizację ryzyka i ochronę interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym pracowników, klientów, dostawców oraz właścicieli. Jego celem jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej firmy.

Doradca restrukturyzacyjny (sprawdź np. PLUS Restrukturyzacje) będzie stanowić cenne wsparcie dla zarządu oraz właścicieli firmy w trudnych czasach. Jego obiektywne spojrzenie na sytuację oraz profesjonalne podejście pomogą w podjęciu trafnych decyzji i skutecznym zarządzaniu kryzysem.