Renowacja budynków – na czym polega?

Renowacja budynków to odnawianie ich i odśnieżanie. Dotyczy to zarówno budowli stosunkowo młodych, które w skutek np. zalania lub zawilgocenia wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, jak i starych, zabytkowych, będących znakiem czasu, czasami o przeznaczeniu muzealnym.

Renowacja budynków – jakie elementy obejmuje?

Renowacja budynków wiąże się z koniecznością odnowienia tych elementów budowli, które z różnych powodów uległy pogorszeniu, a ich stan może powodować negatywny wpływ na cały obiekt. I tak renowacji poddaje się części lub cała elewację, dach i inne części – również wewnątrz.

Szczególne istotną rolę renowacji dostrzega się w przypadku budowli o znaczeniu historycznym. W takiej sytuacji prace remontowe odbywają się pod szczególnym nadzorem specjalisty. Praca wymaga, zaś szczególnych narzędzi, jakimi na ogół nie dysponują „zwykłe” zespoły pracowników, wykonujących prace remontowe i budowlane.

Renowacja budowli o znacznej wartości i z bogatą przeszłością odbywa się często już po umieszczeniu budynku w rejestrze zabytków. To wiąże się z koniecznością zebrania właściwej dokumentacji i przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń i sprzętów, które znajdują się w budynku.

Renowacja a restauracja w architekturze

Pojęcie „renowacji budynków” jest używane także w odniesieniu do restauracji. W architekturze to drugie jest procesem polegającym na przywróceniu budowlom im pierwotnego wyglądu i dawnych form, często sprzed wielu lat a nawet wieków.

W restaurowaniu istotne jest dbanie o wartości artystyczne, ponieważ często zabieg ten dotyczy budowli starszych, mających wartość muzealną. Dlatego prace restauracyjne są prowadzone w oparciu o zachowane materiały archiwalne. W ten sposób dba się o przywrócenie dawnej świetności miejscom, mającym znaczenie dla współczesnych ludzi, będących swoistym znakiem czasów.

Dzięki posiadanym materiałom możliwe jest odtworzenie pierwotnej wersji wyglądu budowli, ze znakami szczególnymi i np. zdobieniami charakterystycznymi dla danej epoki. Popularnym zabiegiem jest posługiwaniem się wcześniej wykonanymi zdjęciami budowli. W ten sposób odrestaurowywano np. wartościowe dla dziedzictwa polskiego budowle, zniszczone w wyniku działań wojennych. Dzięki zachowanym fotografiom, przedstawiającym ich pierwotny wygląd można było go skutecznie odtworzyć. .

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków